Thế lực thù địch lợi dụng góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để chống phá

Đăng ngày : 20/12/2020

Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng thể hiện sự mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, quyền làm chủ của Nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, thế nhưng một số kẻ chống đối lại ra sức xuyên tạc, chống phá bằng những luận điệu mang tính kích động và cho rằng dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ là sự sao chép, biến tấu từ văn bản các đại hội trước, nội dung không có giá trị gì so với sự phát triển của đất nước mà ngược lại là nhân tố kìm hãm sự tiến bộ của dân tộc ta, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là những vấn đề sáo rỗng, giáo điều, bảo thủ, ôm giữ chủ nghĩa Mác-Lênin để ôm giữ quyền lực của Đảng, từ đó kích động các đối tượng cơ hội, bất mãn viết bài nhằm “nắn dòng dư luận” hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên đa Đảng, chia rẽ Đảng với Nhân dân, phục vụ mục đích “diễn biến hòa bình” trên đất nước Việt Nam.

Đa số các ý kiến đóng góp cho rằng, dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, thận trọng, kỹ lưỡng, có sự đổi mới bảo đảm chất lượng cao, phản ánh khách quan, toàn diện, sát với tình hình thực tế những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, dự báo tình hình, xu hướng phát triển đất nước và thế giới trong thời gian tới, từ đó xác định đúng và trúng những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khá cụ thể để phát triển đất nước nói chung và các ngành, lĩnh vực nói riêng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất cho rằng dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, lắng nghe ý kiến đóng góp các ý kiến của các nhà khoa học, cán bộ, Đảng viên và Nhân dân; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm, kết tinh trí tuệ và sự sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Hệ thống các báo cáo dự thảo trình Đại hội XIII của Đảng đã có sự thống nhất cao, thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng, của dân tộc.

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hiện nay, đó là thành quả của công cuộc hơn 30 năm đổi mới đất nước, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Năm 2020 ghi dấu một năm quyết liệt của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Việt Nam trở thành ngọn “hải đăng” trong phòng, chống, kiểm soát đại dịch, đồng thời là điểm sáng trong duy trì tăng trưởng kinh tế. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, hạn hán, bão lũ; chỉ số GDP năm 2020 của Việt Nam tăng 2,91%, tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn từ 2011-2020 nhưng mức tăng trưởng của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất trên thế giới, điều này cho thấy tính đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế, phòng chống dịch bệnh và sự kết tâm đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị, sự nổ lực, cố gắng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép: “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội”. Đó là minh chứng rõ nét nhất khẳng định Nhân dân luôn là trung tâm trong tiến trình phát triển của Việt Nam. Mỗi Đại hội của Đảng đều có những điểm nhấn, có thể gọi là “nhãn tự” của văn kiện, tạo ấn tượng sâu đậm trong nhận thức của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng, trong xã hội. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng có một số điểm nhấn trong xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển với các dấu mốc quan trọng: đến năm 2025, là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển cơ bản, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Những thành quả, cố gắng, mục tiêu đó tất cả đều vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhưng các thế lực thù địch, chống phá lại không muốn nước ta đạt được những thành tựu đó, một số phần tử xấu được các thế lực thù địch, phản động hà hơi, tiếp sức lợi dụng công việc hệ trọng này để chống phá Đảng, nhà nước và Nhân dân. Chúng cho rằng thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là thời cơ cần lợi dụng tối đa để chống phá và là thời cơ để Việt Nam đổi mới thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Chúng lập luận rằng nếu Việt Nam chỉ có độc nhất một Đảng lãnh đạo thì không thể nói tới một nền dân chủ chân chính. Mục tiêu của những giọng điệu đó nhằm lôi kéo những người thiếu bản lĩnh, nhẹ dạ, cả tin, theo ý đồ chính trị của chúng, sâu xa hơn là muốn phủ nhận, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ XHCN mà Nhân dân ta đang dày công xây dựng.

Vì vậy, việc nhận diện một cách đầy đủ âm mưu, ý đồ, thủ đoạn của các đối tượng chống phá trước thềm Đại hội XIII của Đảng, nhằm vạch trần bản chất xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch để nâng tinh thần cảnh giác, ý thức tự đề kháng và củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng là điều rất cần thiết mà mỗi người cán bộ, đảng viên và Nhân dân là rất cần thiết./.